Registrované partnerství

Zákon o registrovaném partnerství byl schválen 15. března 2006 poté, co Parlament České republiky těsnou většinou 101 (hlavně sociálně demokratických a komunistických) hlasů přehlasoval prezidentovo veto. Přestože média halasně oznamovala "zelenou" pro gay a lesbické páry, faktem zůstává, že práv, které jim nový zákon přiznává, je minimum a praktický život jim ve stávajícím znění zákon moc neusnadňuje a v některých případech je dokonce spíš stěžuje. O konkrétních situacích a dopadech zákona na běžný život gay a lesbických párů chceme psát v této sekci.
Historii prosazovaní zákona o registrovaném partnerství, jeho plné znění, srovnání práv a povinností manželů a registrovaných partnerů a základní, obecné informace o registrovaném partnerství najdete na stránkách Gay a lesbické ligy www.partnerstvi.cz.

Poznámka: obsah této sekce bude průběžně doplňován!

Registrované partnerství a rodičovský příspěvek

Aneb kdy jsou registrované páry považované za rovnocenné s manželskými

Registrované partnerství a rodičovský příspěvek Jedním dílčích z cílů gay a lesbických aktivistů je možnost osvojení dítěte partnera v registrovaných svazcích - respektive uznání rodičovských práv pro druhého, nebiologického rodiče (samozřejmě pouze v případě, že druhý biologických rodič není znám).
Opakovat argumenty PRO by nyní bylo mimo téma, ale pokud to někoho zajímá, tak se podívejte třeba sem: stejnarodina.cz nebo sem: proudem.cz. » více
Anna Jančaříková (2012-05-08 15:20:49) | Počet reakcí: 13 » (dnes: 0)

Výzva: Dobro dětí ve všech rodinách

Podpořte zrušení zákazu individuálních adopcí u registrovaných partnerů

Výzva: Dobro dětí ve všech rodinách Zákon o registrovaném partnerství zabraňuje registrovaným partnerům individuální adopce dětí. Výslovně se v něm uvádí „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“ (§13 odstavec 2), ačkoli se jedná o bod, který je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách, a to v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva z ledna 2008 – více viz zde. » více
Anna Jančaříková (2010-02-16 21:09:27) | Počet reakcí: 2 » (dnes: 0)

Registrovaní partneři mají právo na individuální adopci

Registrovaní partneři mají právo na individuální adopci Podle člena Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin Jana Wintra z Právnické fakulty UK je odstavec v Zákonu o registrovaném parnerství znemožňující individuální adopce registrovaným partnerům protiústavní. Své závěry uvádí v právní analýze pro nevládní organizaci Gender Studies.

Wintr se domnívá, že by osoba žijící v registrovaném parnerství, která by měla zájem o individuální adopci, mohla se svou stížností uspět u Ústavního soudu, který by zmíněný odstavec musel zrušit. Společné adopce českých registrovaných párů však Wintr v blízké budoucnosti vylučuje.

zdroje:
Novinky.cz
lidovky.cz
akualne.cz
ČT24
Události ČT
Události, komentáře
Sylva Ficová (2009-04-23 14:48:57) | Počet reakcí: 1 » (dnes: 0)


Právo: „Registrovaní gayové mají nárok na vdovecký důchod“. Skutečně?

Autorka: Jana Hyráková

Možná jste také na internetovém zpravodajském serveru narazili na článek s titulkem „Registrovaní gayové mají nárok na vdovecký důchod“ (1). To zní jistě povzbudivě, ovšem jak už to tak bývá, věc má několik „ale“, na která se pokusím ve stručnosti upozornit. Vzhledem k nezbytnosti zjednodušení celého problému pro účely této úvahy, odkazuji případné zájemce o podrobnější studium zmíněného případu na např. v závorce uvedené odkazy (2, 3). Pro zajímavost ještě uvedu, že oficiální tisková zpráva soudu k rozsudku je uvozena tímto nadpisem „Registrovaný partner stejného pohlaví může mít nárok na vdovecký důchod přiznávaný v rámci systému oborového zaopatření“. » více
Anna Jančaříková (2008-04-07 23:26:04) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

Nedovolte L&G jedincům mít děti, nebo změňte zákon!

Aneb diskriminace dětí stejnopohlavních párů

Nedá mi to, pořád nad tím přemýšlím. Nad tím, jak by se dalo vyřešit právní vakuum, v němž se v ČR ocitají děti vyrůstající v homosexuální rodině a partneři jejich biologického rodiče. Prostě mi nejde na rozum skutečnost, že dítě odmala vyrůstá se dvěma dospělými lidmi, kteří pro něj jsou zákon nezákon těmi nejbližšími osobami v jeho životě, na nichž stojí jeho pocit bezpečí, emoční stabilita, ontologická jistota. A pak se stane v dnešní době tak běžná věc – partneři se rozvedou. Nebo nedej bože biologický rodič zemře… » více
Anna Jančaříková (2007-09-22 18:34:05) | Počet reakcí: 3 » (dnes: 0)

Co je rodina

I když se tomu odpůrci zákona o registrovaném parnerství bránili, po přijetí zákona přece jen došlo ke změně v pohledu na to, co je z právního hlediska "rodina", i když jen v jednom, sociálním ohledu. Podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se za rodinu považuje "oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby". Kromě nezaopatřených dětí, popř. manžela, jsou v zákoně jako společně posuzované osoby výslovně uvedeni "partneři" (§7).

Pokud tedy jeden z partnerů pobírá nějaké sociální dávky, druhý partner se (podobně jako manželk/ka) automaticky považuje za společně posuzovanou osobu. Při žádosti o dávky pak partneři nemusí dokazovat, že spolu trvale žijí a společně se podílí na životních nákladech, jako to musí dokazovat nesezdané (homosexuální i heterosexuální) páry. Toto platí i v případě, že jeden z partnerů má dítě - při žádosti o dětské přídavky a jiné dávky se do příjmů započítávají i příjmy registrovaného partnera. » více
Sylva Ficová (2007-09-12 12:43:42) | Počet reakcí: 21 » (dnes: 0)


Svěření dítěte do péče

Aneb uvažování na hlavu postavené

Zákon o registrovaném partnerství vůbec neřeší práva nebiologického rodiče na dítě vyrůstající v homosexuálním zákonem potvrzeném svazku. Proto ani nestanovuje žádné vyživovací povinnosti. Kde jsou povinnosti, jsou i práva, a to zákon nechce. Co všechno nebiologický rodič nemůže:
- nemůže zažádat o adopci dítěte svého partnera
- nemůže uplatňovat jakékoli nároky na styk s dítětem po rozchodu s rodičem dítěte
- nemůže uplatňovat jakékoli nároky na dítě v případě, že matka dítěte zemře a otec je znám » více
Anna Jančaříková (2007-09-02 23:11:10) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

Společný nájem bytu

Vztah k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství (RP) upravuje občanský zákoník (§ 705a). Po dobu trvání registrovaného partnerství má partner právo užívat byt (a související prostory), který je v nájmu druhého partnera.

Společný nájem sice nevzniká automaticky, na žádost partnerů ho ale může upravit nová nebo změněná nájemní smlouva s pronajímatelem, který musí se společným nájmem souhlasit. Zrušením registrovaného partnerství nárok na společný nájem zaniká a partner, který není nájemcem bytu, se musí vystěhovat. » více
Sylva Ficová (2007-09-03 23:35:34) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

Družstevní byt

Zatímco u pronájmu mohou registrovaní partneři byt najímat společně na základě dohody, u družstevního bytu toto není možné a společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely. » více
Sylva Ficová (2007-09-04 20:09:05) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)


Úvěr a hypotéka

Když jsem asi před rokem orientačně zjišťovala možnosti hypotéky pro jednotlivce nebo nesezdaný pár, žádný z "bankéřů" se o právní, rodinný ani jiný vztah žadatelů nezajímal - důležité pro ně bylo, zda budou mít čím ručit a jak splácet. Úvěr a hypotéka proto není vázaná na doklad o manželství a rozhodující jsou finance zákazníka, ne jeho soukromý život. » více
Sylva Ficová (2007-09-13 18:22:21) | Počet reakcí: 11 » (dnes: 0)

Společný majetek

Jednou z oblastí, kterou Zákon o registrovaném partnerství úplně opomíjí, je společný majetek. Zatímco v manželství vzniká společné vlastnictví manželů (SJM), jmenovitě uvedené i v občanském zákoníku, partnerství společné vlastnictví vylučuje. » více
Sylva Ficová (2007-09-01 22:44:41) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

Dědictví

Jednou z oblastí, kterou zákon o registrovaném partnerství částečně zrovnoprávňuje s manželstvím, je dědictví. Do přijetí zákona mohl partner po druhém parnerovi dědit jen na základě poslední vůle nebo ze zákona jako "spolužijící osoba" (to se týkalo např. nájmu bytu).

Podle zákona partner žijící v registrovaném partnerství zákonným dědicem a závěť může jeho nároky na dědictví dál upravovat - rozšiřovat nebo omezovat, podobně jako je tomu u tradičního manželství. Zrovnoprávnění se ale netýká dědické daně: zatímco manželé patří do první dědické skupiny, partner patří do třetí a po jednom roce společného soužití do druhé dědické skupiny. » více
Sylva Ficová (2007-09-15 17:25:46) | Počet reakcí: 7 » (dnes: 0)


Poručnictví

Uzavření registrovaného partnerství nebrání tomu, aby se jeden z registrovaných partnerů stal poručníkem a bylo mu podle Zákona o rodině svěřeno do výchovy dítě, jehož není biologickým rodičem, pokud se dítě ocitlo bez svého výchovného prostředí. V těchto případech je dítě svěřeno jen jednomu z partnerů a druhý partner nemá vůči dítěti žádný právní vztah. Přesto je poručnictví jedním z teoretických způsobů, jak mohou registrovaní partneři získat do své péče dítě.

Institut poručnictví obsahuje Zákon o rodině od roku 1998 a jeho podstatou je to, že soud určí dítěti poručníka ve specifických situacích - jednou z nich je např. smrt biologického rodiče dítěte. Logicky vzato je tedy poručnictví i jednou z mála možností, jak upravit vztah ke svému nebiologickému dítěti po smrti partnera a rodiče dítěte. » více
Sylva Ficová (2007-09-03 00:01:27) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.