Právo: „Registrovaní gayové mají nárok na vdovecký důchod“. Skutečně?

Autorka: Jana Hyráková

Možná jste také na internetovém zpravodajském serveru narazili na článek s titulkem „Registrovaní gayové mají nárok na vdovecký důchod“ (1). To zní jistě povzbudivě, ovšem jak už to tak bývá, věc má několik „ale“, na která se pokusím ve stručnosti upozornit. Vzhledem k nezbytnosti zjednodušení celého problému pro účely této úvahy, odkazuji případné zájemce o podrobnější studium zmíněného případu na např. v závorce uvedené odkazy (2, 3). Pro zajímavost ještě uvedu, že oficiální tisková zpráva soudu k rozsudku je uvozena tímto nadpisem „Registrovaný partner stejného pohlaví může mít nárok na vdovecký důchod přiznávaný v rámci systému oborového zaopatření“.
Nejprve příběh. Tadao Maruko založil dne 8. 11. 2001 podle německého zákona o registrovaném partnerství partnerství s mužem, který byl tvůrcem divadelních kostýmů, a jako takový byl od 1. 9. 1959 nejprve povinně a posléze (když již nemusel) i dobrovolně pojištěn u Zaopatřovacího ústavu německých divadelních scén (dále jen „ústav“). Partner Tadao Maruky zemřel 12. 1. 2005. Tadao Maruko poté požádal shora uvedený ústav o vyplácení vdoveckého důchodu, které mu však bylo ústavem zamítnuto. Tadao Maruko podal žalobu k Bavorskému správnímu soudu v Mnichově.

1. Proč ústav žádost o výplatu zamítl?
Dle jeho stanov „nárok na vdovský/vdovecký důchod má manželka/manžel pojištěnce/pojištěné …., trvalo-li manželství až do dne jeho úmrtí.“ Ústav nesouhlasil s rozšiřujícím výkladem termínů „vdovec/vdova, manžel/manželka a manželství“ i na „registrovaného partnera/partnerku a registrované partnerství“ s argumentem, že institut registrovaného partnerství je určen pouze těm, kteří nemohou uzavřít manželství.
2. Proč se věc dostala k Soudnímu dvoru Evropských společenství (dále jen „ESD“)? [1]
Bavorský správní soud zjistil existenci směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a jelikož měl pochybnosti o tom, zda se na daný případ a jak vztahuje, položil ESD pět předběžných otázek (blíže viz. výše uvedené odkazy 2, 3).
3. Vztahuje se shora uvedená směrnice na typ pojištění uzavřený v tomto případě?
Ano. Upozorňuji, že se jedná o nestátní typ pojištění (doplněk ke „státním“ sociálním dávkám), kdy pojistné platí napůl zaměstnavatel a napůl zaměstnanec a do kterého nejsou poskytovány žádné příspěvky z veřejných zdrojů. Směrnice se naopak nevztahuje zjednodušeně řečeno na platby jakéhokoliv druhu poskytované státními systémy včetně systémů státního sociálního zabezpečení a sociální ochrany.
4. Rozhodl ESD o klíčové otázce, zda je institut manželství a institut registrovaného partnerství v Německu srovnatelný?
Ne. Tuto otázku ESD ponechal zcela k rozhodnutí Bavorskému správnímu soudu, tedy vnitrostátnímu německému právu resp. řízení.
5. Rozhodl ESD o tom, že shora uvedený případ je diskriminací na základě sexuální orientace?
Ano. Soud rozhodl, že odmítnutí poskytovat vdovecký důchod registrovanému partnerovi je přímou diskriminací na základě sexuální orientace, ALE s podmínkou, že Bavorský správní soud „ověří“, zda je pozůstalý registrovaný partner v situaci srovnatelné se situací manžela, který pobírá stejnou dávku (čili posoudí otázku č. 4).

Závěrem


Jak nakonec Bavorský správní soud rozhodne, uvidíme. Srovnání institutu manželství a registrovaného partnerství bude nicméně jistě provádět jen s ohledem na předmět sporu, tedy vdovecký důchod. Z jeho stanoviska předkládaného ESD se spíše zdá, že je přiznání vdoveckého důchodu Tadao Marukovi nakloněn. Silným argumentem pro něj bude zejména novelizované znění § 46 odst. 4 šesté knihy Socialgesetzbuch (zákonné důchodové pojištění) provedené zákonem ze dne 15. 12. 2004, jímž byl novelizován německý zákon o registrovaném partnerství, které stanoví:

„Pro účely nároku na vdovský a vdovecký důchod se za uzavření manželství považuje rovněž založení registrovaného partnerství a za manželství rovněž registrované partnerství, za vdovu nebo vdovce se považuje rovněž pozůstalý registrovaný partner/pozůstalá registrovaná partnerka a za manžela/manželku rovněž registrovaný partner/registrovaná partnerka. ……“

Ano, nárok na vdovecký důchod ze státního systému Tadao Maruko má. Zda jej skutečně pobíral nebylo v řízení zjištěno.

Právní úpravu vdovských a vdoveckých důchodů pro registrované partnerky/partnery v České republice je třeba vybojovat na půdě českého parlamentu. Na tom se samozřejmě nic nemění.


[1] Někdy také Evropský soudní dvůr (ESD). Jedná se o justiční orgán ES se sídlem v Lucemburku, který mimo jiné rozhoduje o tzv. předběžných otázkách týkajících se výkladu práva ES. Předběžné otázky mu pokládají národní soudy ve svých probíhajících sporech, pokud mají pochybnosti o tom, zda má být aplikováno v příslušné právní věci právo ES, nebo/a pokud mají pochybnosti, jak má být vyloženo.

Autorka: Jana HyrákováAnna Jančaříková (2008-04-07 23:26:04)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 0) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.